Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

STADGAR FÖR VÅRDPROFESSIONER INOM CARDIOLOGI

 Antagna vid föreningens årsmöte 1997

 Revidering vid årsmöte 2001, 2003, 2009, 2013, 2014 och 2016

 Ändamål 

 § 1 Föreningen är en nationell sammanslutning av medlemmar vilka är högskoleutbildade inom vårdyrken och verksamma inom hjärtsjukvård eller närstående verksamhet. 

 § 2 Föreningens ändamål är att stimulera till forskning och utbildning möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenhet samt främja lagarbete inom hjärtsjukvården. Information till VICs medlemmar ges i tidskriften Svensk Cardiologi och via hemsidan. 


 Medlemskap 

 § 3 Ansökan om medlemskap i VIC görs via hemsidan. 

 § 4 Medlemsavgiften fastställs vid föreningens årsmöte. I medlemsavgiften ingår tidskriften Svensk Cardiologi 4 nummer/år. För att erhålla stipendier från föreningen krävs att medlemmen betalt medlemsavgift under de tre senaste åren. Medlem som önskar utträde ur föreningen gör detta via hemsidan.

 § 5 Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen årsmötet kalla person, som på ett framstående sätt befrämjat VICs syften. Hedersmedlem är befriad från erläggande av årsavgift. 

 Styrelsen 

 § 6 Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av sju ledamöter. Ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare tre ledamöter. Avgående ordförande finns tillgänglig som pastordförande 1-2 år och utgör den sjunde ledamoten. Samtliga ledamöter med undantag för past ordförande väljs för 2 år med möjlighet till omval två perioder. Styrelsens sammansättning skall representera medlemmarna och det är önskvärt med en geografisk spridning. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Den håller minst fyra sammanträden årligen och är beslutsmässig med fyra ledamöter närvarande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst tre styrelseledamöter begär det.
 VICs vetenskapliga referensgrupp består av disputerade medlemmar. Referensgruppen arbetar på direkt uppdrag av styrelsen och har därmed ingen sammankallande person eller några egna regelbundna möten. Styrelseledamot, ledamot i vetenskapliga referensgruppen eller i valberedningen kan inte vinna muntligt eller skriftligt abstraktpris som försteförfattare i samband med det kardiovaskulära vårmötet. Stipendier kan ej heller erhållas av ledamot i styrelsen, vetenskapliga referensgruppen eller valberedningen.

 § 7 Ordförande leder föreningens sammanträden samt ansvarar för kontakter med Svenska Kardiologföreningen. 

 Sekreteraren ansvarar för styrelsens mötesprotokoll. 

 Kassören ansvarar för den ekonomiska redovisningen. Räkenskaperna skall i god tid före årsmötet överlämnas till revisorerna. Räkenskapsåret omfattar 1.1 – 31.12. 

 Föreningens medel skall förvaltas i svensk bank. 

 Styrelsen utser föreningens firmatecknare. 

 Styrelsen ansvarar för: 

 - medlemsregistret
 - VICs arbetsgrupper
 - Stipendier
 - VICs del i tidskriften Svensk Cardiologi
 - hemsidan

 Revision 

 § 8 Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två vid årsmötet utsedda revisorer. De väljs för tiden till och med nästa möte. En suppleant för dem väljs samma tid 

 Valberedning 

 § 9 Förslag på val, som skall förrättas vid årsmötet, upprättas av en valberedning. Valberedningen består av tre vid årsmötet på två år valda ledamöter, varav en är sammankallande. 

 Årsmötet 

 § 10 Årsmötet hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kallar medlemmarna till årsmötet genom annons i Svensk Cardiologi och/eller via hemsidan senast 30 dagar i förväg. Omröstning vid årsmötet är öppet utom vid val då det sker slutet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid val då lotten skiljer. Rösträtt kan inte utövas genom ombud. Årsmötets protokoll skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar. Föreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. 

 Stadgar 

 § 11 För förändringar av dessa stadgar krävs beslut vid årsmötet med minst två tredjedelar av angivna röster.