Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

STADGAR  

§1 Svenska Hjärtförbundet är en ideell förening vars medlemmar är föreningar vilka har sin huvudsakliga verksamhet inom hjärtkärlsjukvården. Framställan om medlemskap i Svenska Hjärtförbundet görs till föreningens styrelse och beslut därom fattas vid årsmötet. 

§2 Svenska Hjärtförbundets övergripande uppgift är att främja samverkan och samarbete inom svensk hjärtkärlsjukvård. Svenska Hjärtförbundet arbetar genom att utöka samarbetet inom såväl praktisk sjukvård som utbildning och forskning. Svenska Hjärtförbundet ägnar sig särskilt åt att eliminera konflikter och att bredda kompetensen inom gränsområden mellan de olika föreningarna.
 Gruppens specifika uppgifter är:
 • årligen arrangera Svenska Kardiovaskulära vårmötet med deltagande av alla berörda föreningar
 • skapa utbildning, kompetenskrav samt certifiering för områden inom hjärtkärlsjukvården
 • verka för samarbete i forskning- och sjukvårdsutveckling mellan föreningarna
 • verka för förbättrad kvalitet inom hjärtkärlsjukvården 

§3 Svenska Hjärtförbundets angelägenheter handhas enligt följande organisation och arbetsordning:
 • Ordförande, vice ordförande och skattmästare utgör styrelsen som tillsammans med övriga ledamöter utgör Svenska Hjärtförbundet.
 • Gruppen är beslutsmässig när alla föreningar är representerade. Vid laga förfall kan förening godkänna beslut i efterhand.
 • Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.
 • Ordförande är skyldig att sammankalla gruppen minst två gånger årligen samt vid ytterligare tillfälle med minst en månads varsel om en förening gör framställning därom.
 • Omröstning är öppen om ej annat begäres.
 • Beslut fattas genom konsensus.
 • Ärenden kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga föreningar är överens om beslutet.

 §4 Ordförande, vice ordförande och skattmästare väljs vid årsmöte bland Svenska Hjärtförbundets ledamöter för två år. Ordförande väljs för två år och kan omväljas för ytterligare två år, men kan därefter icke omväljas. Till ordförande kan enbart väljas person som är eller under sista fem åren varit medlem i någon av deltagande föreningarnas styrelser Vice ordförande väljs för två år och kan omväljas. Ordförande, viceordförande och skattmästare skall representera olika deltagande föreningar. Ingen ledamot i styrelsen får kvarstå under mer än 6 år.

 §5 Samtliga ledamöter i Svenska Hjärtförbundet utses av deltagande föreningars styrelser. Varje deltagande förening utser till Svenska Hjärtförbundet två representanter varav den ena bör vara nuvarande ordförande, vice ordförande eller sekreterare i respektive förening. Den andra representanten behöver ej sitta i respektive förenings styrelse. Dessa ledamöter utses för två år räknat från Svenska Hjärtförbundets årsmöte. Respektive förening meddelar styrelsen i Svenska Hjärtförbundet när ändring av ledamot skall ske. Styrelsen i Svenska Hjärtförbundet kan utgöras av ytterligare medlemmar som ej utgörs av respektive förenings ordinarie ledamöter.

 §6 Svenska Hjärtförbundet arbetar också genom att stimulera till start av till Svenska Hjärtförbundet anknutna arbetsgrupper inom områden som gynnas av samverkan mellan föreningarna. Ordföranden i dessa arbetsgrupper kan adjungeras vid Svenska Hjärtförbundets sammanträden. Ordföranden i dessa arbetsgrupper utses av Svenska Hjärtförbundet på 3 år med möjlighet till omval på ytterligare 3 år. Varje arbetsgrupp ska bestå av 1-2 representanter för varje delförening. Representanterna utses av respektive delförening i samråd med ordföranden för arbetsgruppen. Medlemmarna i arbetsgruppen utses på 2 år med möjlighet till 2 omval. Arbetsgrupperna har möjlighet att adjungera ytterligare 1-2 medlemmar som representerar annan viktig funktion inom området. Arbetsgrupperna utser själva vice ordförande och sekreterare. Arbetsgrupperna kan av Svenska Hjärtförbundet utses som officiella Svenska representanter i nordiska och/eller europeiska arbetsgrupper eller föreningar. Arbetsgrupperna ska inkomma med en verksamhetsrapport till årsmötet.

 §7 Ordföranden åligger att leda Svenska Hjärtförbundets sammanträden och i samråd med vice ordförande och skattmästare göra föredragningslistor och kallelse till sammanträden minst en vecka före detsamma. Skattmästaren åligger att svara för protokoll samt tillsammans med ordföranden ansvara för föreningens räkenskaper och utbetalningar. Räkenskaper skall i god tid för granskning överlämnas till revisorer så att de vid årsmöte kan avge skriftlig berättelse. Gruppens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Två ledamöter ur varje förening skall ingå i programkommittén för det Kardiovaskulära Vårmötet En av ledamöterna i programkommittén skall utses till sammankallande. 

§8 I Svenska Hjärtförbundets namn upprättade handlingar och utgående skrivelser undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av skattmästaren. Den Svenska Hjärtförbundets firma tecknas av ordföranden och skattmästaren.

 §9 Svenska Hjärtförbundet håller ordinarie sammanträden minst två gånger årligen, på våren och på hösten. Årsmöte äger rum då årsredovisningen färdigställts, dock senast vecka 12. Årsmöte skall utlysas genom kallelse till medlemmarna senast 4 veckor före mötet. Frågor och förslag till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast 2 veckor före mötet, varefter agenda och övriga handlingar tillställes medlemmarna. Vid första sammanträdet under våren hålles årsmötet varvid det föredrages följande ärenden:
 • Fråga om mötets giltiga utlysande
 • Val av mötesordförande
 • Val av två justeringsmän
 • Årsberättelse (förberett av ordförande och skattmästare)
 • Revisorernas berättelse jämte fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av styrelsemedlemmar i överensstämmelse med stadgarna i §4 samt en revisor och en revisor suppleant
 • Styrelsens förslag
 • Till styrelsen inkomna förslag
 • Arbetsplanering för kommande år
 • Övriga ärenden
 • Mötets avslutande

 §10 Förslag till ändring av dessa stadgar må ej avgöras vid det sammanträde då de blivit väckta. För att föreslagen ändring skall anses antagen fordras beslut vid nästa sammanträde med godkännande av alla deltagande föreningar. Förslag skall tillställas medlemmarna samtidigt med kallelse till mötet.

 §11 Dessa förändrade stadgar för Svenska Hjärtförbundet är godkända av företrädare för respektive deltagande förening samt av Svenska Hjärtförbundet.