Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

2018-08-31

Välkommen på SYA-puben!

Sedan ett antal år bjuder Sveriges Yngre Anestesiologer på pub på onsdagskvällen i SFAI-veckan.  Även specialister är såklart välkomna!

I år äger puben rum på Taket vid Stora Torget i Linköping.  Ha med kongress-badgen eller visa upp SFAI-veckans app i din mobiltelefon så bjuder SYA på tilltugg!

http://taket.nu/2018-05-21

Den nya luftvägsalgoritmen
Under 2018 presenterar SFAI uppdaterade rekommendationer för svår luftväg, inklusive nya kognitiva hjälpmedel för förväntad och oförväntad svår luftväg. Under denna workshop får du chansen att diskutera och träna på luftvägsalgoritmens alla steg!

Mål:  
• Att lära sig SFAI:s nya luftvägsalgoritm.
• Ökad kunskap och handfasta råd om hur man kan öva och simulera liknande fall på sin hemmaklinik.
• Ökad kunskap om hantering av videolaryngoskop, flexibelt videoendoskop samt rekommenderad metod för koniotomi.

Förberedelser:
DAS 2015
https://academic.oup.com/bja/article/115/6/827/241440
https://www.das.uk.com/content/fona_training

Ansvarig:
Peter Frykholm, anestesiolog, Uppsala

Datum? 19 september, två tillfällen
Tid? 09.00-10.30 samt 15.00-16.30
Plats? Linköping Konsert & Kongress
Maxantal? 18 deltagare per workshop
Pris? 400 kr ex moms.
Anmälan? Sker i samband med anmälan till SFAI-veckan.2018-04-16

Kom på lunch med en expert!  
Observera att antalet platser är begränsat till 8 deltagare per tillfälle.

Onsdag lunch:

”How do I manage this patient with shock”
Hanna Wunsch,  Toronto.  
Årets talare vid Martin H:son Holmdahls högtidsföreläsning.

 ”Så, patienten hade hål i hjärtat som barn, spelar det någon roll nu?”
Thoraxanestesiolog Ingemar Cederholm, Linköping.  
Författare till kapitlet om GUCH i nya svenska anestesiläroboken.

Torsdag lunch:

”Hur jag ställer in min ventilator hos den svårt sjuka patienten?”
Professor Anders Larsson, Uppsala, är en nationellt erkänd expert med mångårig erfarenhet av och forskning om ventilatorbehandling.   

”Postoperativ oliguri, spelar det någon roll?”
Professor Sven-Erik Ricksten, Göteborg är en nationellt erkänd expert med mångårig erfarenhet av och forskning om perioperativ njurskada.


2018-04-06

¨Opioid crisis¨ i USA, implikationer och risker i Sverige

Kom och lyssna på professor Markus Heilig på SFAI-veckan 2018. Han berättar då om den amerikanska opiatkrisens orsaker och följder. Smärtläkare Emmanuel Bäckryd lär oss sedan att smärtbehandla missbrukare på bästa sätt.

Läs mer här: http://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2018/soderbergska-priset-i-medicin/

Detta symposium kommer att hållas måndagen 19 september.


Tidigare teasers


2018-04-03

Hot och våld i vården

De senaste åren har alltfler våldsbrott i form av knivvåld eller skjutningar skett, vilket kan påverka säkerheten på akutmottagningar och intensivvårds- och operationsavdelningar, där dessa patienter hamnar.  

Patienten själv kan vara hotfull men en hotbild kan finnas mot denne, som kan påverka även vårdpersonalens risker.  

Totalt ökade antalet arbetsolyckor i Sverige som orsakats av hot eller våld och som ledde till sjukfrånvaro med 32 procent mellan åren 2010 och 2014. Inom vård och omsorg var ökningen hela 41 procent, från 847 fall år 2010 till 1 194 fall år 2014.

Forskning visar exempelvis att drygt 60 procent av sjuksköterskorna inom olika områden i vården har blivit utsatta för någon form av hot och våld i sitt arbete.

Flera studier har visat att utbildning kan förebygga att hot och våld uppstår på arbetsplatsen. Exempelvis utbildning i hur krisrelaterade beteenden kan identifieras och besvaras, föreläsningar och diskussioner om hot och våldsamma situationer eller rollspel där personalen tränas i att möta hot och våld. 

Mål:  
Bättre kunskap om hotbild inom akuta verksamheter
Hur kan vi skydda oss bättre?
    Skalskydd
    Personskydd
   Flyktvägar/säkra rum

Strategier för beteende vid hot eller våld

Kunskap om polisens inställning och resurser vid våld och hot på sjukhus

Hur man bäst stöttar en medarbetare som utsatts för våld eller hot

Detta symposium kommer att hållas fredagen 21 september.


Patientkontrollerad sedering, PCS

PCS används på många sjukhus för att lindra obehag och smärta bl. a. vid gastro- och koloskopier, ERCP, brännskadevård, inläggning av subkutan venport och gynekologisk öppenvårdskirurgi. 

PCS har i samband med SFAI-veckan erbjudits som förkurs, men här ges tillfälle att få en kort exposé över patientkontrollerad sedering.

Anestesiklinikerna i Östergötland har lång och god erfarenhet av PCS, både kliniskt och forskningsmässigt och under symposiet kommer vi interaktivt med auditoriet diskutera vilka ingrepp och vilka patienter som är lämpliga för PCS, samt de metoder som är att föredra.

Mål:
Att erbjuda ökad kunskap om patientstyrd sedering, Patient Controlled Sedation, PCS.

Detta symposium kommer att hållas torsdagen 20 september.
Akutläkare, hot eller löfte?

Akutsjukvård är en för Sverige ny specialitet som till viss del överlappar Anestesi och Intensivvård i sin verksamhet.  Allt fler sjukhus anammar ett akutläkarsystem och Universitetssjukhuset i Linköping var ett av de första i Skandinavien att anamma systemet fullt ut.  

Förebilder för akutläkarsystem finns i andra delar av världen, framförallt i de anglosaxiska länderna, där man har en lång erfarenhet av systemet.  Där tangerar verksamheten i än större grad vår egen och ¨Critical Care¨ är ett etablerat fält som delas av akutläkare och intensivister.  

Hur ser framtiden i Sverige ut?  

Finns tillräckligt med svårt sjuka patienter för att vi med god kompetens kan dela på fältet?  

Kommer akutläkarna tillägna sig tillräcklig förmåga för att ta över den akuta delen av ¨critical care¨?  Vilka risker och fördelar finns?

Företrädare för akutläkarkåren och anestesiologer berättar och diskuterar.

Mål: Att öka kunskapen om akutsjukvård som specialitet.  
Att förstå hur vi kan samverka på ett för patienten och våra respektive specialiteters gynnsamt sätt
Att diskutera kring de krockar som kan ske i gränslandet mellan våra specialiteter.

Detta symposium kommer att hållas torsdagen 20 september.2018-02-13

Brännskada de första 24 timmarna: ett nationellt perspektiv

Professor Folke Sjöberg, BRIVA i Linköping, berättar om brännskadepanoramat i Sverige och hur man skall behandla en brännskadad patient innan patienten tas omhand av en brännskadeenhet.

Hur fortsätter sedan vården och hur går det för de brännskadade patienterna? Vilka är de vanligaste komplikationerna och hur blir livskvaliteten efter en stor brännskada? 

Detta och mycket mer berättar Folke om under symposiet ¨Brännskada de första 24 timmarna: ett nationellt perspektiv

Mål: Att ge mer kunskap kring brännskadevård i det akuta skedet och kännedom om den vidare handläggning som sker på våra två Brännskadecentra i Sverige. 

Detta symposium kommer att hållas fredagen 21 september.