Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Posterpresentationer

Nytt för i år är att alla godkända abstracts kommer att presenteras som digitala posters som rullar under hela veckan. Varje poster kommer också att presenteras under en modererad postersession. Nedan presenteras vilken poster som presenteras under vilken session och i vilken ordning presentationerna sker. 

Onsdag förmiddag, 9.45-10.15

Dysfagi som en komplikation hos intuberade och trakeostomerade patienter på intensivvårdsavdelningen (IVA);  Dysphagia as a complication with intubated and tracheostomized patients on the Intensive Care Unit (ICU)
Presentatör: Mia Alasjö

Tidig prediktion av sepsis med hjälp av en maskininlärningsalgoritm
Presentatör: Fredrik Sjövall

Faktorer som främjar och hindrar utförandet av åtgärder för att förebygga och behandla perioperativ hypotermi – en integrativ litteraturöversikt
Presentatör: Anders Pettersson

Multicenterstudie på 498 kritiskt sjuka Covid-19 patienter i Skåne
Presentatör: Ingrid Didriksson

Patientnära magnetresonanstomografi (MR) på neurokirurgisk intensivvårdsavdelning (NIVA)
Presentatör: Jacob Engström

Missad omvårdnad inom intensivvården, före och under covid-19-pandemin
Presentatör: Ann-Charlotte Falk

Ohövlighet – otrevligt för teamet, skadligt för patienten
Presentatör: Cecilia Nordius 

Onsdag lunch, 11.45-12.10

Cerebralt blodflöde vid olika blodtryck - en experimentell studie
Presentatör: Laleh Zarrinkoob

Nociceptionsmätning hos patienter under generell anestesi med Remifentanil som genomgår abdominell röntgeninterventionsbehandling - En pilotstudie
Presentatör: Daniel Widarsson Norbeck 

Distribution of ventilation in low and high-compliant lungs during increases of respiratory rate. A lung model study
Presentatör: Erik Wikström 

Dragen vid näsan igen
Presentatör: Anders Ångman 

Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av vårdandet under donationsprocessen: en systematisk integrativ litteraturöversikt
Presentatör: Elin Örn

Cytokiner i plasma vid anestesi och kirurgi
Presentatör: Stephanie Franzén 

Onsdag eftermiddag, 14.40-15.20

Caring och vårdande av en potentiell organdonator - en kvalitativ studie ur intensivvårdssjuksköterskans perspektiv
Presentatör: Emilie Gripewall 

Patient-Controlled Sedation by Non-Anaesthesiologists During Flexible Bronchoscopy – A One-Year Experience Regarding Safety, Feasibility and Costs
Presentatör: Benjamin Grossmann 

Robotassisterad laparoskopisk prostatektomi som dagkirurgi - en randomiserad, singelblindad, multi-center-studie
Presentatör: Stina Hallengren 

Förbättring av kvaliteten på IVA-vården i Libanon under pågående COVID-19 pandemi
Presentatör: Märit Halmin 

Anhörigkontakt på IVA under COVID-19: Hälso-och sjukvårdpersonalens perspektiv
Presentatör: Edith Hartill 

Postoperativ och kirurgisk intermediärvårds utbildning -erfarenhet från Uppsalas perspektiv
Presentatör: Edit Herczeghne 

Svenskt PeriOperativt Register ger ett bra underlag för att värdera Covid19-pandemins påverkan på kirurgisk kapacitet i Sverige
Presentatör: Björn Holmström 

Diagnostik och behandling av psykiska symptom hos överlevande efter IVA-krävande covid-19 – en randomiserad kontrollerad studie
Presentatör: Anders Håkansson 

Diastolic dysfunction is associated with increased mortality in critically ill patients with normal left ventricular ejection fraction
Presentatör: Jonatan Oras

Torsdag förmiddag, 10.05-10.45

ASA-klass, ålder och köns inverkan på 30-dagars mortalitet efter anestesi; en registerstudie som utnyttjat SPOR data över 8 år
Presentatör: Ayda Rohi 

Effekterna av cementerad höftprotes på 30-dagarsmortalitet, en studie baserad på Nationell SPOR-data 2013 till 2020
Presentatör: Ayda Rohi 

30-dagarsmortalitet efter operation av höftfraktur på Danderyds sjukhus satt i perspektiv av nationella data, en SPOR-register studie.
Presentatör: Ayda Rohi 

SMASH-studien, standardisering av omhändertagandet i samband med akut laparotomi.
Presentatör: Terje Jansson Timan 

Hur väl är behandlingsindikation och behandlingstid för bredspektrumantibiotika dokumenterad för IVA-patienter – ett retrospektivt underlag för en interventionsstudie
Presentatör: Max Klasén 

High mortality (13%) in a five-year follow-up after acute GHB poisoning in Gothenburg, Sweden.
Presentatör: Kai Knudsen 

Ventilatorisk effektivitet och maximalt syreupptag vid preoperativ ergospirometri kan predicera postoperativa pulmonella komplikationer vid övre bukkirurgi
Presentatör: Karolina Kristenson 

Chest dual energy CT för bedömning av effekt av steroider på lungfunktionen hos patienter med svår COVID-19
Presentatör: Aleksandra Larina 

Patienters upplevelse av trygghet i samband med regional anestesi vid elektiv ortopedisk dagkirurgi
Presentatör: Anneli Forsberg / Melinda Häggling 


Torsdag eftermiddag, 15.40-16.10

Begränsad återhämtning efter intensivvårdskrävande COVID-19 – longitudinell uppföljning under 12 månader
Presentatör: Ing-Marie Larsson 

Smärtlindring och sedering på IVA – INTOx, en prospektiv studie om läkemedelsdosering, koncentrationsmätningar och klinisk respons
Presentatör: Ulrica Lennborn 

Svensk barnoperationsverksamhet under Covid: en nationell registerstudie om pandemins effekt på pediatrisk kirurgi och anestesi
Presentatör: Sixten Melander 

BioFACTS - Biomarkörer för bättre diagnostik av akut kompartmentsyndrom. Ett studieprotokoll.
Presentatör: Abraham Nilsson 

Fysiologiska respirationsparametrar hos pre-hospitala patienter med misstänkt Covid-19: en prospektiv kohortstudie
Presentatör: Johan Mälberg

Intensivvård efter hjärtstopp i Sverige - en enkätstudie om rådande klinisk rutin
Presentatör: Christian Rylander

Att arbeta på en intensivvårdsavdelning under rådande besöksförbud
Presentatör: Lina Stenman  / Lisa Högberg 


Fredag förmiddag, 10.00-10.40

Sämre utfall för patienter med svåra skallskador som får läkemedelsassisterad intubation prehospitalt
Presentatör: Demir Numanspahic 

Erfarenheter av vård i livets slutskede i en intensivvårdskontext – med fokus på etiska aspekter
Presentatör: Lena Palmryd 

Nedbrytning av materialet i trakealkanyler använda av små barn med ventilatorbehandling
Presentatör: Gunilla Björling

Anestesi och intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av postoperativ övervakning av vitalparametrar vid pediatrisk kirurgi
Presentatör: Carina Sjöberg 

Riskfaktorer för desaturation vid Rapid Sequence Induction anestesi
Presentatör: Albin Sjöblom 

Nasotrakeal intubation med videolaryngoskop hos icke-relaxerade barn
Presentatör: Tobias Ström 

Ultraljudsledd perifer kärlaccess för anestesisjuksköterskor
Presentatör: Filip Thel 

Är magsäcken tom? - Resultatet av en utbildning i ultraljudsbedömning av magsäcken på Op/IVA Eksjö.
Presentatör: Jozsef Csegedi

Teamarbete inom intensivvård – ett förbättringsarbete
Presentatör: Ewa Wallin